Tôi có thể dùng nhiều thiết bị (điện thoại, máy tính...) để đăng nhập vào cùng một sổ khám online được không?

Tôi có thể dùng nhiều thiết bị (điện thoại, máy tính...) để đăng nhập vào cùng một sổ khám online được không?

Vì dữ liệu được lưu trữ bảo mật trên hệ thống điện toán đám mây, nên nhiều thiết bị có thể truy cập vào cùng một tài khoản, từ bất cứ nơi nào trên thế giới, chỉ cần có internet.
Ngoài ra, một Sổ khám online còn có thể lưu trữ nhiều bệnh án cho nhiều thành viên trong cùng gia đình. Mỗi thành viên sẽ sở hữu một hồ sơ bệnh án riêng.

- 17-04-2019 -

Bài viết liên quan